Pośrednictwem w wymianie dóbr zajmuje się handel. Nie tylko w pierwotnych stosunkach gospodarczych, lecz także i w dzisiejszych jeszcze konsument często nabywa potrzebny mu towar wprost u producenta (zakup artykułów żywnościowych na targu, zamówienie wyrobu w fabryce lub u rzemieślnika, sprzedaż wytworów pracy rąk własnych). Targi międzynarodowe dowodzą potrzeby bezpośredniego zetknięcia się wytwórcy z odbiorcą.

Jednakże już w najdawniejszych czasach handel odgrywał wielką rolę – w pośrednictwie między wytwórcą a spożywcą w sprzedaży i nabywaniu dóbr. W miarę doskonalenia się środków lokomocji, rozwijał się międzynarodowy transport spedycja. Handel światowy objął stopniowo zasięgiem cały ziemski glob i stał się w ten sposób źródłem potęgi i bogactw dla jednych narodów, zaś ubóstwa i niewoli gospodarczej zależności dla innych. Każde państwo musi swoja wewnętrzną politykę gospodarczą uzgodnić z rola, jaką pragnie odgrywać jako cząstka wielkiego organizmu gospodarki światowej.

Świadome, celowe organizowanie handlu jako czynnika zwiększającego zamożność społeczeństwa, jest możliwe tylko w przypadku zachowania całkowitej niezależności państwowej. Polityka handlowa musi zatem dysponować należytą swobodą zawierania traktatów handlowych z innymi państwami, odpowiedniego regulowania taryfy kolejowej, nakładania ceł ochronnych, a także budowy dróg, rozwijania żeglugi. Zestawienie wyników wymiany dóbr danego kraju w stosunku do zagranicy w konkretnym okresie czasu nosi nazwę bilansu handlowego. Podaje on również wartość finansową handlu. Za pomocą statystyki handlu zagranicznego jest kontrolowany obrót handlowy i to na jego wynikach państwo opiera swoją politykę handlową.

Jeżeli bilans handlowy wykazuje, że wartość eksportu jest w danym okresie czasu wyższa od wartości importu, wówczas ów bilans nosi nazwę czynnego bilansu. Jeśli zaś zachodzi odwrotny stosunek – jest to wówczas bilans bierny. Liczba opisująca sam tonaż nie może należycie zobrazować sytuacji handlowej; nawet wartość niewielkiej stosunkowo ilości towarów, może wielokrotnie przekraczać cenę o wiele większej masy wywiezionych surowców. Uzyskanie czynnego bilansu jest dla każdego kraju niezmiernie ważnym zadaniem gospodarczym. Od tego zależy uchronienie pieniądza od dewaluacji, oraz uzdrowienie finansów państwa.

© 2013 – 2019, apgreff. Wszystkie prawa zastrzeżone.