kredyt hipoteczny Poznań

Chcąc skorzystać z usług takich jak kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości należy znać przepisy i inne uwarunkowania prawne w zakresie których podejmujemy działania. W mieście działkę pod budowę można nabyć od osób prywatnych, lub w urzędzie miejskim. W celu zaspokojenia potrzeb budowlanych państwo przeznacza systematycznie pewną ilość działek budowlanych na sprzedaż.

Wykaz działek tego typu zostaje podany do wiadomości publicznej przez organy do spraw gospodarki mieszkaniowej na tablicy ogłoszeń urzędu miejskiego. W ciągu 6 tygodni od chwili ich opublikowania zainteresowane osoby mogą składać wnioski w sprawie wybranej przez siebie działki. Tego typu wnioski winny być składane w urzędzie miejskim, na którego terenie dana działka. Urząd miejski zaopiniowawszy wniosek przesyła go do urzędu powiatowego, gdzie organy do spraw gospodarki mieszkaniowej rozpatrują nadesłane wnioski i odpowiednio je kwalifikują.

W wielu bankach jest dostępny kredyt hipoteczny Poznań zatem daje duży wybór w tym zakresie. Jednocześnie w decyzji o przyznaniu działki określa się cenę sprzedaży, sposób zapłaty i ewentualne obciążenia, które przechodzą na nabywcę. Po uprawomocnieniu się wydanej decyzji zostaje sporządzony akt notarialny i działka staje się własnością nabywcy. Przy dokonywaniu aktu notarialnego nabywca musi złożyć oświadczenie, że do tej pory nie nabył od państwa żadnej nieruchomości na podobnych warunkach. Na wsi – sprzedaż działek prowadzą Banki Rolne. Działki mogą być nabywane w tych wsiach, gdzie znajdują się tereny budowlane, określone w planach jako przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe.

Ktoś, kto nabył działkę budowlaną ma obowiązek w ciągu trzech lat rozpocząć budowę na tej działce, zaś do czasu jej rozpoczęcia w terminie działkę może przejąć na własność państwo, zaś wpłacone sumy podlegają wówczas zwrotowi. Postępowanie przy nabywaniu działek jest następujące. Nabywca zawiera z właścicielem działki umowę u notariusza, w której właściciel zobowiązuje się odstąpić działkę nabywcy. W umowie tej zawarte są wszystkie fragmenty dotyczące ceny, warunków nabycia nieruchomości, na podstawie których umowa będzie realizowana. Akt notarialny jest jednocześnie dokumentem potwierdzającym zbycie danej nieruchomości i jej nabycie przez drugą osobę.

© 2013, apgreff. Wszystkie prawa zastrzeżone.